Same- og reindriftsrett i Norge

Samerett

Har du juridiske spørsmål og utfordringer?

 

Samerett omfatter rettsspørsmål som spesielt angår sa­mer. Samerett omfatter også de deler av norsk rett hvor den kulturelle eller språklige for­skjellen mellom den samiske folkegruppe og den norske befolkning innebæ­rer at rettsreglene fungerer forskjellig. Dette betyr at all norsk rett i prinsippet kan være samerett.

 

Det er svært uensartede tema som be­handles i sameretten – tema som går på tvers av den tradisjonelle inndelingen i rettsområder. Faget samerett reiser både offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger, folkerettslige og internrettslige problemstillinger, metodiske problemstillinger samt juridiske problemstillinger med tverrfaglige utfordringer.

 

Samerett er med andre ord en rettsdisiplin hvor rettslige spørsmål som er særegne for den samiske folke­gruppe inngår. Man tar altså utgangspunkt i det faktum at det finnes en samisk identitet og en norsk identitet i dette landet, og ser på ulike rettslige aspekter i denne konteksten. Staten Norge ble etablert på territoriet til to folk – samer og nordmenn – som begge har samme rett til og krav på å utvikle sin kultur og sitt språk. Dette likhetsprinsippet er stadfestet i sameparagrafen i Grunnloven § 110a.

 

Samerett er et obligatorisk fag på masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Fakultetet har også en egen forskergruppe for same- og urfolksrett.

Vi hjelper deg med alle disse juridiske utfordringene.

 

Reindriftsrett

Reindriftsretten både en samlebetegnelse på bruksrettigheter i forbindelse med reindrift, og det er en betegnelse på et fagområde.

 

Bruksrettigheter

Reindriftsrett er en samlebetegnelser på en rekke ulike bruksrettigheter. Den gir blant annet rett til beite, og rett til flyttelei og anlegg som er nødvendig i forbindelse med utøvelse av reindrift. Videre gir den reindriftsutøvere rett til å høste av naturen gjennom jakt og fiske, samt rett til brensel og trevirke. Reindriftsutøvere har også utstrakt rett til motorferdsel i utmark i forbindelse med reindriftsutøvelse. Disse rettigheter er en forutsetning for halvnomadis­k reindriftsutøvelse. Reindriftsutøverne oppfatter disse rettighetene som naturlige deler av næringen og ser derfor på de ulike elementene som et hele.

 

Fagområdet

Reindriftsrett er også en betegnelse på fagområdet som behandler retten til utøvelse av reindriften, forvaltningen av reindriften og så videre. Faget reindriftsrett består av ulike elementer.

 

For det første de tings­rettslige elementer som omfatter reindriften som bruksrett og denne rettens grunnlag. Herunder kommer reindriftens møte med private grunneiere, jordbruksutøvere, sta­ten, andres bruksrettigheter til naturressursene, forholdet til miljøvern og så videre.

Dernest har man interne regler for hvordan reindriften skal utøves. Herunder hører regler om vokteplikt, driveplikt og lignende.

For det tredje består reindriftsretten av en forvaltningsrettslig del. Herunder hører blant annet organiseringen av reindriften, inndelingen i reinbeitedistrikt og forvaltning av reinbestanden.

Hva kan vi hjelpe deg med?

(Dette er ingen bestilling. Vi prater sammen først.)