leif Strøm

Advokat

leif Strøm

Advokat

Send en melding til Leif Strøm

MIN BAKGRUNNSHISTORIE

 

Vi utvikler alle etter hvert som årene går et særpreg, både som privatpersoner og i yrkeslivet.

Som advokat er mitt særpreg naturlig nok utviklet av min bakgrunn. Mine foreldre var vanlige arbeidsfolk med dårlig økonomi, min mormor var en hardt arbeidende forretningskvinne som hadde startet med to tomme hender og oppnådde betydelig suksess, og mente at vi alle var vår egen lykkes smed.

De første 10 år av mitt yrkesliv arbeidet jeg først som lagerarbeider, varebilsjåfør og sjauer, senere som ufaglært miljøarbeider i psykiatrien, i barnehage og i institusjoner for utviklingshemmede og for barn med atferdsvansker.

Min hovedinteresse har alltid vært å arbeide med mennesker og hadde jeg kunne velge fritt hadde jeg nok studert psykologi. Men i min tid var de samme karakterkrav som man fortsatt i dag krever for å komme inn på Universitetet også gjeldende for videregående skole. De eneste studier som var åpne den gang var teologi og jus. 

 

 

 

Det faktum at jeg besto juridisk embetseksamen bekrefter i ettertid at jeg hadde gode nok evner til å få de karakterer som var nødvendig for å komme inn på videregående skole, eller gymnas som det het den gang. Forklaringen på de dårlige karakterer er enkel, jeg var mobbeoffer og ble så psykisk nedbrutt at jeg mistet helt troen på egne evner.

Men takket være god støtte fra egen familie – og særlig min kone Jorunn – som også helt siden oppstarten av firmaet i år 2000 har vært – og er – en sentral drivkraft i firmaet, har jeg fått det privilegiet å få arbeide som advokat.

I tillegg til støtte fra familien har jeg også hentet betydelig mental støtte fra mitt mangeårige medlemskap i Tempelridderordenen.

 

 

Erfaring som rettshjelper

Jeg har praktisert som rettshjelper på frivillig og uformell basis siden studietiden hvor jeg fikk med meg en fin tid i JUSS-BUSS i Oslo fra 1982.

Etter avsluttet jus-studium i 1990, arbeidet jeg først et år som juridisk konsulent i Trondheim Kommune hvor jeg hadde en del av det juridiske ansvaret i forbindelse med HVPU reformen, som innebar at kommunene overtok ansvaret for de utviklingshemmede fra Fylkeskommunen.

Deretter jobbet jeg 4 år som høyskolelektor ved daværende Sosialhøyskolen.

Etter dette fulgte en periode hvor jeg først arbeidet som selvstendig registrert rettshjelper, senere som advokatfullmektig og som advokat i eget firma fra år 2000, som jeg fortsatt driver.

Jeg har også i tillegg drevet med en betydelig andel undervisning, i første rekke for studenter og fagfolk i helse- og sosialsektoren. Blant annet hadde jeg ansvaret for jusundervisningen for Barnevernpedagogstudenter og Sosionomstudenter ved Høgskolen i Alta i perioden 1990 – 2005, hvor jeg pendlet 4-5 ganger i året.

 

 

Hvordan har denne bakgrunnen påvirket meg i mitt arbeid som advokat ?

Jeg har lært at respekt for andre mennesker er den mest grunnleggende egenskap man trenger for å fungere godt i samfunnet uavhengig hvilken sosial status man måtte ha.

Jeg har videre lært at kloke og omsorgsfulle mennesker finner man overalt og i alle yrkesgrupper og sosiale lag. Jeg har også truffet mange meget kloke og innsiktsfulle mennesker blant rusmisbrukere, eller som dikteren og filosofen Ludvig Holberg sa det om sitt berømte stykke «Jeppe på Bjerget»: «Alle sier at Jeppe drikker, men ingen sier hvorfor».

De lærdommer som her nevnt har gjort det lettere for meg å forholde meg naturlig til alle som trenger min bistand uavhengig av hvilken bakgrunn klienten har eller hvilken situasjon vedkommende befinner seg i.

Som advokat eller som foreleser i juridiske fag, er det ikke nok å være faglig dyktig, man må også være god til å kommunisere. Det som er lett å glemme i advokatrollen er at vi må kommunisere med klienten som helt og fullt menneske, som betyr at vi huske at det vi kan kalle menneskets «juridiske del» er forsvinnende liten når man ser mennesket som den helhet det er. 

Dette betyr som nevnt, respekt og en god evne til å lytte, og som jeg sier til mine fullmektiger, dere skal ikke bare lytte med ørene, dere må forsøke å lytte med hele kroppen, da mye viktig informasjon gis non-verbalt.

Mange av mine klienter er fortvilte mennesker som har sterkt behov for bistand, og det de fleste er redd for, er at advokaten ikke skal tro dem eller at man bagatellisere deres problemer.

Hvis jeg får et inntrykk av at klienten er redd for at han/hun ikke blir trodd, så sier jeg som jeg mener så tidlig som mulig i samtalen det jeg har som grunnleggende prinsipp, og det er at jeg velger å tro på alt det klienten sier. 

Jeg sier videre at hvis klienten allikevel velger å si noe som er usant, så er det klientens problem, da det gjør det vanskelig for meg å gi riktig bistand.

 

 

Hvilke sakstyper har jeg mest erfaring fra?   

Jeg arbeider stor sett innenfor de rettsområder som angår folk flest uavhengig av samfunnslag, dette innebærer fortrinnsvis saker som er personrelatert som f.eks:

  • Familiesaker, skilsmisse, oppløsning av samboerforhold, foreldretvister
  • Foreldretvistene hvor de saker jeg har også innebærer at den ene part er utsatt for mishandling
  • Barnevernssaker
  • Utlendingssaker
  • Mobbesaker
  • Straffesaker
  • Personskadeerstatning

I flere av disse sakene så får jeg bekreftet en annen viktig lærdom, og det er at man som advokat ofte trenger bistand fra andre fagfolk, som kan være det offentlige hjelpeapparat og/eller privatpraktiserende psykologer.

 

 

Andre interesseområder

I tillegg til min advokatvirksomhet har jeg en deltidsstilling i RVTS-Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)

Her arbeider jeg hovedsakelig som rådgiver og underviser for krisesentrene i Trøndelag og Møre- og Romsdal.

I tillegg kommer to prosjekter, hvor det ene er et faglig forum mellom jurister og helsepersonell som har fått benevnelsen «Helse- og Jus», det andre er et Fremmedfryktprosjekt hvor jeg samarbeider med mine kolleger Justina Amidu, helsesøster og jordmor fra Ghana og Shawkat Nomat, fysioterapeut fra Irak.

RVTS-Midt har også et nært samarbeid med organisasjonen VIVAT som bedriver førstehjelpskurs for selvmordsforebygging og hvor jeg er godkjent som kursinstruktør.